„Otvoreni Montesori program u dječijem vrtiću „Ciciban““

Objavljeno 20.06.2017.Prepoznavajući značaj predškolskog vaspitanja i obrazovanja, JPU ''Dragan Kovačević''  u Nikšiću pokrenula  je inicijativu kreiranja Montessori programa za djecu predškolskog uzrasta u okviru pilot projekta ''Montessori pedagogija u crnogorskom obrazovnom sistemu'', sa intencijom licenciranja i prihvatanja ovog  programa od strane Nacionalnog savjeta za opšte obrazovanje Republike Crne Gore.

Konkretni razlozi za pokretanje  ove inicijative su :

·  kreiranje visokokvalitetnog vaspitno-obrazovnog pristupa u radu sa djecom predškolskog uzrasta na temeljima Montessori pedagogije;

·  profesionalizacija rada vaspitača kroz dosljednu primjenu svih ključnih postavki Montessori pedagogije;

·  kreiranje model centra i regionalnog centra za obuku vaspitača

·  profesionalno umrežavanje crnogorskih obrazovnih institucija sa obrazovnim institucijama zemalja EU;

·  pridruživanje crnogorske Montesori asocijacije Montessori Europe Association.

Neke od ključnih karakteristika ove koncepcije odnose se na: integralan pristup, otvorenost sistema i diversifikaciju programa. Polazeći od ovih tendencija, posebno diversifikacije programa i modela, u Nikšiću  je započet proces uvođenja i razvijanja  jednog novog programa - Montesori programa kroz pilot projekt, čiji je cilj da  i u ovom programu obezbijedi  kvalitetno predškolsko obrazovanje djece.

U tu svrhu predhodila  je izrada dokumenta  Specijalizovani Montesori program u JPU „ Dragan Kovačević  , čija je  autorka Branka Mrkić, i koji je bio  osnova  za  pilot projekat istraživaćkog karaktera.

Specijalizovani Montesori program  bio je baza  za izradu istraživačkog projekta „Otvoreni Montesori program u  dečjem vrtiću „Ciciban““. Namjenjen je djeci uzrasta od 3-6 godina. Istraživački rad Montesori tima  trajao je jednu kalendarsku godinu i obuhvatio je: razumijevanje i primjenu u praksi  osnovnih ideja pedagogije Marije Montesori, struktuiranje Montesori ambijenta, učenje Montesori vježbi, učenje u malim grupama, dimenzije djelanja i saznanja, partnertvo, dokumentovanje, stručne osobine i osobine ličnosti Montesori vaspitača.

Završna prezentacija istraživačkog projekta „Otvoreni Montesori program u  dječijem vrtiću „Ciciban““ održana je 16. juna 2017. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.