Program i aktivnosti

Vaspitno - obrazovni rad u vrtiću realizuje se na osnovu programa pod nazivom "Program za područja aktivnosti u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (od 3 do 6 godina)", dok se u jaslicama radi po programu pod nazivom "Program njege i vaspitno - obrazovnog rada sa djecom uzrasta do 3 godine", koji su zvanično usvojeni 2011. godine od Zavoda za školstvo.

Realizacija se odvija u sredini za učenje koja podrazumijeva korišćenje: unutrašnjeg prostora vrtića (radna soba, holovi, trijaže), spoljašnjeg prostora (dvorište vrtića) i lokalne sredine (sva ona mjesta, ljudi i situacije iz kojih djeca uče).

O svakom djetetu vodi se dokumentacija u vidu ličnog kartona koji sadrži bilješke o posmatranjima, dječje likovne radove, iskaze, anegdote i podatke dobijene od roditelja. Okosnicu ovog programa čini tematsko planiranje, čemu je preduslov aktivno posmatranje i praćenje djece i njihovih interesovanja i potreba. Ovakav način planiranja podrazumijeva timski rad roditelja, vaspitača, stručnih saradnika i medicinskih sestara uključenih u ovaj program.

JPU "Dragan Kovačević" - Nikšić (u daljem tekstu: Ustanova), sa stanovišta osnivača i obrazovnog programa kojeg realizuje, organizovana je kao javna predškolska ustanova. Djelatnost Ustanove je vaspitanje i obrazovanje djece, briga o djeci i pomoć roditeljima u poboljšanju kvaliteta života porodice i djece.

Globalna struktura programa:

 • Fizičke i zdravstvene aktivnosti
 • Muzičke aktivnosti
 • Jezičke i govorne aktivnosti
 • Matematičko - logičke aktivnosti
 • Socijalne aktivnosti i saznanja
 • Aktivnosti upoznavanja i ovladavanja okolinom
 • Likovne aktivnosti


Svoju djelatnost Ustanova vrši na području opštine Nikšić, a program realizuje u jaslicama, osamnaest vrtića i vaspitnim grupama pri šest osnovnih škola.

Jaslice su "Bambi", a vrtići: "Radost", "Neven", "Sunce", "Kosovka djevojka", "Pčelica", "Lastavica", "Proljeće", "Zvjezdica", "Ciciban", "Leptir", "Bajka", "Osmijeh", "Vrabac", "Zvončić", "Palčica", "Mačak", "Kuća mašte" i "Bistrica".

Osnovne škole u čijim prostorijama rade vrtići - vaspitne grupe su: "Dušan Bojović", "Ivan Vušović", "Mileva Lajović - Lalatović", "Janko Mićunović", "Jovan Gnjatović" i "Braća Ribar".


Značajna novina u radu JPU „Dragan Kovačević“ jeste uvođenje specijalizovanog programa za djecu predškolskog uzrasta iz engleskog jezika od septembra 2010.

Značajna novina u radu Ustanove je uvođenje Montessori programa u vaspitnoj jedinici "Ciciban". Ovaj program se u ovoj vaspitnoj jedinici sprovodi od 2014. godine kao Pilot projekat.


Sa stanovišta starosne strukture formirano je 15 vaspitnih grupa jaslenog uzrasta (do tri godine) i 61 vaspitna grupa uzrasta od tri godine do polaska u školu, odnosno na nivou Ustanove formirano je 76 vaspitnih grupa.

Djeci se pruža mogućnost da u vrtiću borave, po pravilu, od 06:00 do 17:00 sati, zavisno od vrste programa po trajanju za koji se isti opredijele. Navedeni vremenski interval predstavlja i radno vrijeme Ustanove.

U skladu s Razvojnim planom Ustanove, a poštujući pravo djeteta na obrazovanje u Ustanovi se realizuje i posebni program inkluzivnog obrazovanja – Vrtić i škola po mjeri djeteta.

Suština ovog Programa je uključivanje u redovan obrazovni sistem djece sa posebnim potrebama i djece marginalizovanih grupa.

Djeca sa razvojnim teškoćama su integrisana u redovne vaspitne gupe, a individualni rad sa njima obavljaju stručni saradnici: defektolog - logoped i psiholog koji imaju zadatak da nakon obilaska vrtića evidentiraju djecu sa teškoćama u razvoju kako bi se što prije otpočelo sa potrebnim tretmanom.

Ovaj inkluzivni program se realizuje od 1992. godine, osnivanjem razvojne grupe, a 1998. godine je inoviran i na redovne vaspitne grupe. Stručni saradnici i vaspitači ustanove su dobili niz edukacija od kompetentnih stručnjaka iz ove oblasti u saradnji sa NVO 'Save the children' i NVO 'Pedagoški centar'.

Pomoći djetetu, ali neupadljivo jedan je od osnovnih principa programskih aktivnosti namijenjenih djeci sa razvojnim teškoćama. U našoj Ustanovi, putem inkluzivnog obrazovanja djeca sa smetnjama mogu da razvijaju svoje socijalne, emocionalne, mentalne i fizičke sposobnosti kada su okružena vršnjacima bez smetnji. Pod nadzorom stručnih saradnika, uz podršku roditelja realizuje se individualni stimulativni program.

U Ustanovi se realizuju sledeći programi:

 • Program cjelodnevnog boravka se realizuje od 06:00 – 17:00 sati i sadrži: prihvat djece, doručak, prijepodnevne aktivnosti, ručak i poslijepodnevni odmor.
 • Program poludnevnog boravka realizuje se od 06:00 – 12:00 sati i sadrži: prihvat djece, doručak i prijepodnevne aktivnosti. Poludnevni program je, po pravilu, dio cjelodnevnog programa.
 • Specijalizovani programi će se realizovati u okviru cjelodnevnog i poludnevnog programa, a po potrebi i van njih (ritmika, ples i sl.).
 • Kraći dodatni programi će se realizovati tokom zimskog i ljetnjeg perioda, a vrijeme realizacije će se utvrditi zavisno od zahtjeva korisnika.
 • Trosatni predškolski vaspitno - obrazovni program (program pripreme djece za osnovnu školu), za djecu od 5 godina do polaska u školu. Realizuje se u trajanju od tri sata, od 16 do 19 časova.


Polazeći od značaja koliko je pravilna ishrana bitna za rast i razvoj djeteta, treba istaći da je u našoj Ustanovi uveden HACCP – sistem i za isti dobijen sertifikat. HACCP – sistem je skup ili sistem principa i pravila, kojima se obezbjeđuje preventivna zaštita bezbjednosti hrane i zdravstvena ispravnost namirnica, koje stižu do krajnjih potrošača, u ovom slučaju djece.

HACCP – sistem podrazumijeva uspostavljanje odgovornosti svih učesnika u lancu proizvodnje hrane za bezbjednost namirnica. Ovaj sistem takođe insistira na transparentnosti i pravu roditelja da u svakom trenutku budu jasno i na vrijeme informisani o svim potencijalnim rizicima za zdravlje njihove djece. Svaki proizvod će se pratiti u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije (tzv. sledljivost). Sledljivost je potrebno ostvariti u čitavom lancu kontrole. Zahvaljujući obimnoj evidenciji, koja se vodi na svim nivoima moguće je tačno utvrditi od kog dobavljača je nabavljena određena sirovina od koje je proizvedena neispravna namirnica. Primjenom ovog sistema isključuje se svaka mogućnost od pojave bolesti prouzrokovanih hranom.

JPU »Dragan Kovačević«, uvođenjem HACCP – sistema ishranu djece učinila je još bezbjednijom, kvalitetnijom i sigurnijom, što je za fizički razvoj i formiranje intelektualnih vještina djece jedan od najbitnijih preduslova.